Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

 Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 4 za rok 2018 podle ustanovení § 18 zákona
č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Úřad městské části Praha 4 (dále jen povinný subjekt) podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), má za povinnost poskytnout následující údaje:

a)  Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Povinný subjekt obdržel v roce 2018 celkem 142 žádostí o informace. Bylo vydáno 17 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 16 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

b)  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Bylo podáno 9 odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí nebo o odmítnutí žádosti (v jednom případě MHMP potvrdil rozhodnutí ÚMČ Praha 4, ve čtyřech případech byla odpověď následně poskytnuta (či částečně poskytnuta), ve čtyřech případech byla věc opětovně odmítnuta (či částečně odmítnuta) a v jednom případě bylo odvolání nepřípustné).

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

V roce 2018 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d)   Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e)  Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Bylo podáno 5 stížností dle ustanovení § 16a) zákona (forma opravného prostředku k postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace). Stížnosti byly podány z toho důvodu, že žadatelé nesouhlasili s částečným poskytnutím informace nebo rozsahem poskytnuté informace či v jednom případě s výší požadované úhrady za poskytnutí informace. Povinný subjekt následně v souladu s ustanovením § 16a) odst. 5 zákona předložil stížnosti nadřízenému orgánu.

MHMP ve třech případech vrátil věc povinnému subjektu k novému projednání (ve dvou případech bylo následně vydáno oznámení o výši úhrady nákladů – neuhrazeno a v jednom případě byla informace poskytnuta). V jednom případě byla stížnost podána vůči výši požadované úhrady nákladů, žadatel vzal ovšem před postoupením stížnosti celou žádost zpět a v jednom případě vyhověl povinný subjekt stížnosti postupem dle ustanovení 16a) odst. 5 zákona.

f)  Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona nebyly požadovány.

 V Praze dne 10. ledna 2019

Ing. Michal Kárník

tajemník

Úřadu městské části Praha 4

Zveřejněno: 24.04.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout