Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 4 za rok 2016 podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 4 (dále jen povinný subjekt) podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), má za povinnost poskytnout následující údaje:

a)
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Povinný subjekt obdržel v roce 2016 celkem 169 žádostí o informace. Byla vydána 4 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 9 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Byla podána 3 odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí nebo o odmítnutí žádosti (ve dvou případech MHMP potvrdil rozhodnutí ÚMČ Praha 4 a v jednom případě byla odpověď následně poskytnuta).

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
V roce 2016 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
Bylo podáno 11 stížností dle ustanovení § 16a) zákona (forma opravného prostředku k postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace). Stížnosti byly podány z toho důvodu, že žadatelé nesouhlasili s částečným odmítnutím nebo s odmítnutím jejich žádosti o informaci nebo rozsahem poskytnuté informace. Povinný subjekt následně v souladu s ustanovením § 16a) odst. 5 zákona předložil stížnosti nadřízenému orgánu.

Dvě stížnosti byly žadateli vzaty zpět, v sedmi případech MHMP stížnost zamítl jako neopodstatněnou a ve dvou případech byla odpověď následně poskytnuta.

f)
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona nebyly požadovány.

V Praze dne 16. února 2017

Ing. Hana Englová
pověřená zastupováním tajemníka Úřadu městské části Praha 4