Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 4 za rok 2015 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 4 (dále jen povinný subjekt) podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), má za povinnost poskytnout následující údaje:

a)  Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Povinný subjekt obdržel v roce 2015 celkem 125 žádostí o informace. Bylo vydáno 9 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 11 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

b)  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Bylo podáno 6 odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí nebo o odmítnutí žádosti.

c)  Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

V roce 2015 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d)  Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e)  Počet stížností podaných podle § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Bylo podáno 15 stížností dle § 16a) zákona:

Stížnosti byly podány z toho důvodu, že žadatelé nesouhlasili s částečným odmítnutím nebo s odmítnutím jejich žádosti o informaci nebo rozsahem poskytnuté informace. Povinný subjekt následně v souladu s § 16a), odstavec 5 zákona předložil stížnosti nadřízenému orgánu.

f)  Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona nebyly požadovány.

V Praze dne 18. února 2016

Ing. Michal Kárník
tajemník Úřadu městské části Praha 4