Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 4 za rok 2014 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 4 (dále jen povinný subjekt) podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů (dále jen zákon), má za povinnost poskytnout následující údaje:

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádost
.

Povinný subjekt obdržel v roce 2014 celkem 128 žádostí o informace. Bylo vydáno 20 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 12 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.


b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
.

Bylo podáno  8 odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí nebo o odmítnutí žádosti.


c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.


V roce 2014 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
.

V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.


e) Počet stížností podaných podle § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení.

Bylo podáno 25 stížností dle § 16a) zákona:

Stížnosti byly podány z toho důvodu, že žadatelé nesouhlasili s částečným odmítnutím nebo s odmítnutím  jejich žádosti o informaci nebo rozsahem poskytnuté informace. Povinný subjekt následně v souladu s § 16a), odstavec 5 zákona předložil stížnosti nadřízenému orgánu.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

Žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona

V Praze dne 11. února  2015

Lanny Dudra,
tajemník Úřadu městské části Praha 4
v zastoupení Ing. Hana Englová