Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

Městská část Praha 4 - znak 3.jpg

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 4 za rok 2013 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,

 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 4 (dále jen povinný subjekt) podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů (dále jen zákon), má za povinnost poskytnout následující údaje:

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Povinný subjekt obdržel v roce 2013 celkem 128 žádostí o informace. Bylo vydáno 7 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 15 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.   

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

 Bylo podáno 6 odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí nebo o odmítnutí žádosti.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

V roce 2013 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Bylo podáno 17 stížností dle § 16a) zákona: Stížnosti byly podány z toho důvodu, že žadatelé nesouhlasili s částečným odmítnutím nebo s odmítnutím  jejich žádosti o informaci nebo rozsahem poskytnuté informace. Povinný subjekt následně v souladu s § 16a), odstavec 5 zákona předložil stížnosti nadřízenému orgánu.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona.

 

V Praze dne 17. února  2014

Lanny Dudra,
tajemník Úřadu městské části Praha 4