Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2006

Výroční zpráva
o činnosti městské části Praha 4 v oblasti poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2006

Obsah:
a) Počet podaných žádostí
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

a) Počet podaných žádostí:
23
Počet vyřízených žádostí: 23
Počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací: 1

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
0
Počet kladně vyřízených odvolání: 0
Počet zamítnutých odvolání: 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
Nedošlo k žádnému soudnímu jednání.

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona
Žádné řízení o sankcích nebylo vedeno.

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

  • Převážná část žádostí o informace byla směřována stavebnímu odboru a odboru privatizace bytového fondu.
  • Podle § 13, odst. 3 se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí. Evidují se písemné žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Postup při poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím se řídí Nařízením tajemníka č. 12/2006 – Postup při poskytování informací zaměstnanci MČ Praha 4 dle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění, a Nařízením tajemníka č. 8/2006 – Sazebník úhrad nákladů za kopírování a poskytování informací.
Vytisknout