Oddělení matrik a státního občanství činnost

 • vede matriky a sbírky listin, provádí v nich zápisy, včetně jejich změn, dodatečných zápisů, záznamů rozhodnutí cizozemských úřadů a soudů, vydává výpisy z matrik a potvrzení , povoluje nahlédnout do matriky a vede jmenný index pro každou matriční knihu 
 • přijímá oznámení o narození, provádí kontrolu podle dokladů, provádí zápisy o narození do matriční knihy, vystavuje rodné listy, přiděluje rodná čísla pro narozené děti
 • sepisuje zápisy o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů
 • vystavuje nové rodné listy na základě rozsudků soudů o osvojení I. a II. stupně, o popření otcovství, určení otcovství a na základě hlášení úřadů o sňatku rodičů dětí, o sňatku matky, kdy na rodném listě není otec uveden a na základě rozhodnutí o změně jména  nebo příjmení
 • přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 • přijímá žádosti o uzavření manželství,provádí jejich kontrolu podle dokladů, vystavuje  oddací listy, přijímá prohlášení o uzavření manželství, zpracovává hlášení soudu o  rozvodech  manželství, změny příjmení po rozvodu a veškeré tyto údaje zapisuje do knihy manželství
 • rozhoduje o prominutí povinnosti předložení některých dokladů předepsaných k žádosti o uzavření manželství, o vrácení správního poplatku  při neuskutečnění sňatku
 • při změně rodinného stavu sňatkem, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou  stavu, vydává potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem
 • přijímá žádosti ženy nebo rodičů dítěte ženského pohlaví o zápis příjmení v mužském tvaru
 • přijímá listy o prohlídce mrtvého, provádí kontrolu podle předepsaných dokladů, provádí zápisy zemřelých do knihy úmrtí, vystavuje úmrtní listy
 • činí neprodleně opatření k zajištění chybějících údajů nebo předložení listinných  doklad potřebných k zapsání narození nebo úmrtí
 • zpracovává na každé narození, uzavření manželství a úmrtí statistické hlášení a měsíčně je odesílá statistickému úřadu
 • podává hlášení o matričních událostech evidenci obyvatel, České správě sociálního zabezpečení, vojenským správám, rejstříku trestů, soudům a dalším orgánům
 • zpracovává podklady pro zvláštní matriku v Brně - narození, uzavření manželství a úmrtí našich občanů v cizině
 • provádí opravy zápisu jmen a příjmení
 • vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství našich občanů v cizině
 • vystavuje osvědčení  pro uzavření církevních sňatků
 • vydává rozhodnutí ve věci změny jména a příjmení
 • vydává rozhodnutí ve věci užívání jména a příjmení ve shodě s pravidly českého pravopisu občana, jehož jméno nebo příjmení je v matrice cizího státu zapsáno pravopisně nesprávně
 • zajišťuje organizačně průběh svatebních obřadů
 • dohlíží na úpravu svatební síně a předkládá návrhy na potřebné úpravy
 • pro potřeby úřadu zajišťuje  vedení  Lexikonu obcí z hlediska vyznačování územních a matričních změn
 • kontroluje věcnou správnost faktur za úpravu  /výzdobu/ svatební síně
 • vydává osvědčení o státním občanství, vybírá správní poplatky
 • vyslovuje souhlas k nabytí státního občanství cizincem
 • ověřuje údaje v dotazníku o udělení státního občanství, zajišťuje stanovisko příslušného státního  orgánu z místa trvalého bydliště žadatele, podává vlastní stanovisko
 • zajišťuje složení státoobčanského slibu a plní ohlašovací povinnost
 • ověřuje opisy listin a podpisy na listinách, vede jejich evidenci, vybírá správní poplatky za tyto úkony
 • vydává výpisy z katastru nemovitostí