Oddělení hospodaření s pozemky činnost

 • zúčastňuje se místních šetření svolaných jinými odbory,
 • vede evidenci nájemních smluv na pronájem pozemků,
 • připravuje podklady pro rozhodnutí RMČ a ZMČ o majetkových dispozicích s pozemky,
 • zajišťuje výkon vlastnického práva k pozemkům,
 • kontroluje plnění příkazní smlouvy při správě pozemků,
 • kontroluje činnost SF v oblasti předpisu nájemného za pozemky a kontroluje soulad údajů v nájemních smlouvách s evidencí iDES,
 • spolupracuje s ostatními odbory ÚMČ Praha 4 a poskytuje jim součinnost,

připravuje podklady pro rozhodnutí RMČ ve věcech:
 • pronájmu a pachtu pozemků a na základě jejího rozhodnutí zpracovává návrh nájemních a pachtovních smluv a vypracovává další záměry, které rada přijala na svém zasedání,
 • výpovědí z nájmu pozemků a dalších úkonů vyplývajících z nájemních vztahů,
 • podání k soudu týkajících se vlastnických a nájemních vztahů k pozemkům,
 • zatížení pozemků svěřených MČ služebností, reálným břemenem a věcným břemenem podle zvl. zákonů (zákon č. 458/2000 Sb., v pl. znění, zákon č. 127/2005 Sb., v pl. znění),
 • žádostí o slevy z nájemného za pozemky,
 • nabytí služebnosti a reálného břemene k cizím pozemkům,

připravuje podklady pro rozhodnutí ZMČ ve věcech:

 • převodů pozemků,
 • zřízení zástavního práva, předkupního práva, zákazu zatížení, zákazu zcizení k pozemkům,
 • zřízení práva zpětné koupě k pozemkům,
 • nabytí a převodu práva stavby,
 • zřízení práva stavby k pozemkům svěřeným MČ i k cizím pozemkům,

Vytisknout