M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 20. zasedání ze dne 10.05.2022
číslo 20Z-03/2022

k udělení dotací městské části Praha 4 na rok 2022 na podporu v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; sociální a zdravotní; rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
udělení dotací městské části Praha 4 na rok 2022 na podporu v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; sociální a zdravotní; rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí k účelu dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení.

II. s c h v a l u j e
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

III. u k l á d á
 Radě městské části Praha 4
 zajistit realizaci bodu I. usnesení

T: do 15. 7. 2022

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 12.05.2022 – organizacni odd. Věra Bartoňková,
Vytisknout