Spádové obvody ZŠ - Praha 4

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 13. 2. 2020 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1
Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, se zrušuje.

§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.
primátor hlavního města Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.
1. náměstek primátora hlavního města Prahy
Vloženo: 10.01.2019   |   Aktualizováno: 18.02.2020 – Vít Drbal
Vytisknout