Spádové obvody ZŠ - Praha 4


Zastupitelstvo hlavního města Prahy periodicky schvaluje usnesení podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterým vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1
Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2
Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, se zrušuje.

§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.
primátor hlavního města Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.
1. náměstek primátora hlavního města Prahy
Vloženo: 10.01.2019   |   Aktualizováno: 04.04.2022 – Vít Drbal
Vytisknout