Informace o právech a povinnostech plátců místního poplatku z pobytu


Novelou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) byl s účinností od 1. 1. 2020 zaveden jediný místní poplatek z pobytu, namísto dosavadních místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Z tohoto důvodu byla také přijata nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu, a to obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy.

Předmětem místního poplatku z pobytu (dále jen „poplatek“) je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jsoucích kalendářních dnů (dále jen „pobyt“) u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Sazba poplatku činí 21,- Kč za osobu a za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Plátce je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu. Plátce je tedy povinen řádně poplatek ve správné výši od poplatníků vybrat a následně včas a ve správné výši odvést na účet správce poplatku – Úřadu Městské části Praha 4. Nebude-li poplatek odveden včas nebo ve správné výši vyměří správce poplatku plátci poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas neodvedený poplatek až na trojnásobek.

Plátce má ohlašovací povinnost ke správci poplatku, tj. plátce musí oznámit správci poplatku zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

Při plnění své ohlašovací povinnosti je plátce povinen uvést:

 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, rodné číslo u fyzické osoby a identifikační číslo u právnické osoby, pokud byly přiděleny, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce;

c) adresy všech zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt, a počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného pobytu v těchto zařízeních nebo místech.

Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše pod písm. a), b) a c) adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku do patnáctého dne každého následujícího měsíce počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku, počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny a celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést, a to do patnáctého dne každého následujícího měsíce. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Od poplatku jsou ze zákona osvobozeny osoby: nevidomé, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce, osoby mladší 18 let, osoba hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebná rehabilitační péče hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo osoba vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu nebo pobývající na území obce ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dále v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob nebo za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému. Od poplatku je dále osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec ČR pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví ČR nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů. Dále jsou od poplatku osvobozeny i osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt, a to: den počátku a den konce pobytu, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti, kterým je zejména občanský průkaz, cestovní doklad, potvrzení o přechodném pobytu na území, průkaz o povolení k pobytu. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu plátce uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.

Řízení o poplatku vykonává Městská část Praha 4 pro zařízení a místa, kde se poskytuje úplatný pobyt, na území Městské části Praha 4.
Zveřejněno: 21.01.2020 – Vít Drbal
Vytisknout