M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 2. zasedání ze dne 16.12.2022
číslo 2Z-03/2022

prodeji pozemku parc. č. 2612/41, v katastrálním území Braník

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I.b e r e  n a  v ě d o m í,
že záměr prodeje pozemku parc. č. 2612/41 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Braník, byl zveřejněn na úřední desce MČ Praha 4 od 10. 10. 2022 do 10. 11. 2022 pod č. ZP P 14/2022;

II.r o z h o d l o
schválit prodej pozemku parc. č. 2612/41 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Braník, za kupní cenu ve výši 858.770 Kč, kupujícímu Bytovému družstvu Novodvorská 1133, se sídlem Novodvorská 1133/185, Braník, Praha 4, IČO: 624 08 798.
Kupní cena bude uhrazena jednorázově do 30 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

III.s t a n o v í 
platnost nabídky dle tohoto usnesení do 15. 12. 2023Předkladatel:Rada městské části Praha 4 Zveřejněno: 19.12.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout