M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 3. zasedání ze dne 24.04.2019
číslo 3Z-11/2019

ke zpřístupňování záznamů ze Zastupitelstva MČ Praha 4

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
pořizování videozáznamů ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4, jejich zpřístupňování na webových stránkách městské části Praha 4 po dobu 6 měsíců ode dne zveřejnění zápisu z jednání Zastupitelstva městské části Praha 4 a jejich uchovávání po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu jejich pořizování, tj. po dobu 5 let.

II. u k l á d á
Radě městské části Praha 4
realizovat usnesení dle bodu I.

T: neprodleně

 

 

 

Předkladatel: Rada MČ Praha 4

Vytisknout