M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 10. zasedání ze dne 24.06.2020
číslo 10Z-02/2020

ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2019

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í
  hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 za rok 2019 dle přílohy číslo
  5b) tohoto usnesení

II. k o n s t a t u j e
1. že chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumávání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2019 nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004

2. že hospodaření hlavní činnosti městské části Praha 4 za rok 2019 skončilo přebytkem ve výši 158 290,64 tis. Kč

3. že do oblasti provozního rozpočtu na rok 2020 bylo již zapojeno 44 549,9 tis. Kč z úspor provozních výdajů dle přílohy č. 1 usnesení č. 7Z-3/2020

4. že do oblasti investičního rozpočtu na rok 2020 bylo již zapojeno 278 939,0 tis. Kč dle přílohy číslo 1 usnesení č. 7Z-3/2020

5. že podíl na dani z příjmů právnických osob hlavního města Prahy za rok 2019, který bude MČ Praha 4  převeden v průběhu roku 2020, nahradí vlastní zdroje městské části určené na nájem radnice

III.  s c h v a l u j e
1. výsledek  hospodaření  městské části Praha 4 a závěrečný účet za rok 2019 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2019 dle přílohy číslo 6 bez výhrad, a to na základě bodu II. odst. 1. tohoto usnesení.

2. Návrh opatření k nápravě nedostatků zjištěných na základě přezkoumávání hospodaření  městské části Praha 4 za rok 2019 provedených kontrolní skupinou Magistrátu hl.m. Prahy dle přílohy číslo 7, v souladu s § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění.

3. plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2019 dle příloh 1a – 1h) tohoto usnesení v těchto  finančních objemech:

Příjmy celkem po konsolidaci: 1 074 987 186,91 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci:  916 696 550,17 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:  158 290 636,74 Kč
Financování celkem po konsolidaci:  -158 290 636,74 Kč

4. výsledek hospodaření ekonomické činnosti městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2a) - 2b) tohoto usnesení v těchto objemech:

Výnosy celkem: 280 172 528,53 Kč
Náklady celkem   287 227 199,87 Kč
Hospodářský výsledek po zdanění:  -7 054 671,34 Kč
Předběžný podíl na daňové povinnosti činil:   14 320 271,24 Kč

  s tím, že výše podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy po dodatečných
  úpravách činí 15 981 673 Kč

5. finanční vypořádání městské části Praha 4 se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního  města Prahy dle přílohy číslo 3, podle něhož městská část Praha 4:
  a) odvede
Celkem: 75 870 704,71 Kč
z toho:  
do státního rozpočtu:  1 311 278,00 Kč
do rozpočtu hl.m. Prahy:  74 559 426,71 Kč

  b) obdrží
Celkem: 591 134,73 Kč
z toho:  
ze zdrojů státního rozpočtu:  591 134,73 Kč
z rozpočtu hl.m. Prahy:  0,00 Kč
 
s tím, že městská část Praha 4 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových dotací v celkové výši 74 432 805,62 Kč. 
 
6. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 106 235,8 tis. Kč dle
přílohy číslo 4a a 4b tohoto usnesení, včetně realizace příslušného rozpočtového opatření.

7. navýšení položky 8115 financování rozpočtu na rok 2020 v celkové výši 106 235,8 tis. Kč dle III. bod 6)

8. navýšení běžných výdajů rozpočtu na rok 2020 v celkové  výši 48 433,20 tis. Kč
dle  III. bod 6)

9. navýšení kapitálových výdajů rozpočtu na rok 2020 v celkové výši 57 802,6 tis. Kč
dle III. bod 6)

10. hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 za rok 2019 dle přílohy číslo 5a) tohoto usnesení

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Příloha 1-5:

Příloha 6:

Příloha 7:

Zveřejněno: 30.06.2020 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout