M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 5. zasedání ze dne 26.06.2019
číslo 5Z-02/2019

ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2018

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í
hospodaření společností založených městskou částí Praha 4 za rok 2018 dle přílohy číslo 5b) tohoto usnesení

II. k o n s t a t u j e
1. že chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumávání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2018 nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004

2. že hospodaření hlavní činnosti městské části Praha 4 za rok 2018 skončilo schodkem ve výši 28 803,41 tis. Kč , který je kryt z vlastních zdrojů třídou 8 financování

3. že do oblasti provozního rozpočtu na rok 2019 bylo již zapojeno 22 342 tis. Kč z úspor provozních výdajů dle přílohy č. 1 usnesení č. 2Z-9/2019

4. že do oblasti investičního rozpočtu na rok 2019 bylo již zapojeno 243 086,6 tis. Kč dle přílohy číslo 1 usnesení č. 2Z-9/2019

5. že podíl na dani z příjmů právnických osob hlavního města Prahy za rok 2018, který bude MČ Praha 4  převeden v průběhu roku 2019, nahradí vlastní zdroje městské části určené na nájem radnice

III. s c h v a l u j e
1. výsledek  hospodaření  městské části Praha 4 a závěrečný účet za rok 2018 včetně Zprávy  o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2018 dle přílohy číslo 6 bez výhrad, a to na základě bodu II. odst. 1. tohoto usnesení.

2. Návrh opatření k nápravě nedostatků zjištěných na základě přezkoumávání hospodaření městské části Praha 4 za rok 2018 provedených kontrolní skupinou Magistrátu hl.m. Prahy dle přílohy číslo 7,  v souladu s § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění.

3. plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018 dle příloh 1a – 1h) tohoto usnesení v těchto  finančních objemech:

Příjmy celkem po konsolidaci: 982 912 891,92 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci:  1 011 716 298,80 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:  -28 803 406,88 Kč
Financování celkem po konsolidaci:  28 803 406,88 Kč

4. výsledek hospodaření ekonomické činnosti městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2a) a 2b) tohoto usnesení v těchto objemech:

Výnosy celkem: 333 530 932,28 Kč
Náklady celkem   298 190 569,35 Kč
Hospodářský výsledek po zdanění:  35 340 362,93 Kč
Předběžný podíl na daňové povinnosti činil:   27 552 380,21 Kč

  s tím, že výše podílu na daňové povinnosti hlavního města Prahy po dodatečných
  úpravách činí 28 387 479,37 Kč

5. finanční vypořádání městské části Praha 4 se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy dle přílohy číslo 3, podle něhož městská část Praha 4:
  a) odvede
Celkem: 70 383 088,24 Kč
z toho:  
do státního rozpočtu:  1 266 271,00 Kč
do rozpočtu hl.m. Prahy:  69 116 817,24 Kč

  b) obdrží
Celkem: 617 068,36 Kč
z toho:  
ze zdrojů státního rozpočtu:  616 868,36 Kč
z rozpočtu hl.m. Prahy:  200,00 Kč
 
s tím, že městská část Praha 4 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových dotací v celkové výši 63 708,76 tis. Kč. 
 
6. zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 50 123,6 tis. Kč dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, včetně realizace příslušného rozpočtového opatření.

7. navýšení položky 8115 financování rozpočtu na rok 2019 v celkové výši 50 123,6 tis. Kč dle III. bod 6)

8. navýšení běžných výdajů rozpočtu na rok 2019 v celkové výši 50 123,6 tis. Kč, v návaznosti na III. bod 6)

9. hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 za rok 2018 dle přílohy číslo 5a) tohoto usnesení
Předkladatel: Rada MČ Praha 4

Příloha 1-5:

Příloha 6:

Příloha 7: