M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-475/2021

k prodeji části pozemku parc. č. 241/1 označená dle GP č. 3266-72/2020 jako pozemek parc. č. 241/13, vše k. ú. Braník

Rada městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í,
že záměr prodeje části pozemku parc. č. 241/1, označená dle GP č. 3266-72/2020 jako pozemek parc. č. 241/13, k. ú. Braník, byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 od 5. 5. 2021 do 7. 6. 2021 pod č. ZP P 4/2021.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit prodej části pozemku parc. č. 241/1, označená dle GP č. 3266-72/2020 jako pozemek parc. č. 241/13 o výměře 10 m², zastavěná plocha,
k. ú. Braník, specifikovaná v příloze tohoto usnesení, za kupní cenu ve výši 85.100 Kč + DPH v aktuální zákonné sazbě, tj. celkem 102.971 Kč s DPH, kupujícímu – ZVONIČKA, bytové družstvo, se sídlem Gončarenkova 1182/21, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 614 64 341.

III. u k l á d á
Bc. Michalu Hrozovi, místostarostovi MČ Praha 4,
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 uvedený návrh dle bodu II. tohoto usnesení k projednání

T.: září 2021

 

 
Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout