M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 21. zasedání ze dne 29.06.2022
číslo 21Z-14/2022

k připomínkám městské části Praha 4 k upravenému návrhu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. z á s a d n ě  n e s o u h l a s í
s upraveným návrhem Metropolitního plánu z důvodů uvedených zejména v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. n e s o u h l a s í
se skutečností, že vypořádání připomínek občanů podaných při projednávání návrhu Metropolitního plánu v roce 2018 a vztahujících se k území městské části Praha 4 nebylo transparentně zveřejněno a není známo, zda byly vůbec vypořádány a požaduje, aby tyto připomínky občanů byly řádně a transparentně vypořádány a, nebrání-li tomu závažné důvody, zapracovány předtím, než bude návrh předložen k hlasování Zastupitelstvu hlavního města Prahy

III. s c h v a l u j e
1. zásadní připomínky městské části Praha 4 k textové části upraveného návrhu Metropolitního plánu ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. ostatní připomínky městské části Praha 4 k textové části upraveného návrhu Metropolitního plánu ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. připomínky městské části Praha 4 ke grafické části upraveného návrhu Metropolitního plánu ve znění přílohy č. 3 tohoto usnesení

IV. u k l á d á
Radě městské části Praha 4
odeslat usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 včetně příloh na Odbor územního rozvoje MHMP

T: 30. 6. 2022

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Příloha 1-3:

Příloha 2.1:

Zveřejněno: 01.07.2022 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout