M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 22. zasedání ze dne 01.12.2021
číslo 22R-743/2021

k návrhu rozšíření ZPS na zbývající území Prahy 4

Rada městské části Praha 4

I. b e r e  n a v ě d o m í
informaci o připomínkách k zveřejněnému návrhu rozšíření ZPS na zbývající území Prahy 4.

II. k o n s t a t u j e,
že významný počet připomínek obyvatel v území navrhovaného rozšíření ZPS považuje stávající úpravu dopravy v klidu v řešeném území za vyhovující bez ZPS.

III. r o z h o d l a
nepřistoupit k rozšíření ZPS na zbývající území městské části Praha 4.

IV. u k l á d á
vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy
1. zapracovat spolu s projektantem do návrhu rozšíření ZPS zapracovatelné věcné připomínky na rozšíření či snížení rozsahu konkrétních navrhovaných parkovacích míst a na případné dílčí úpravy dopravního režimu.

T: 30. 6. 2022

2. zajistit informování připomínkujících, ostatních dotčených obyvatel, dotčených orgánů a organizací.

  T: 8. 12. 2021

 

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Praha 4 

Zveřejněno: 06.12.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout