M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 22. zasedání ze dne 01.12.2021
číslo 22R-745/2021

k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2022

Rada městské části Praha 4

I. k o n s t a t u j e  že
1. pro naplnění Sociálního fondu zaměstnavatele budou použity příjmy třídy 1, správní
poplatky ve výši 4 715 tis. Kč
2. závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 4 jsou uvedeny v přílohách č. 2a a 2b usnesení. Ostatní přílohy a finanční hodnoty v nich vyjádřené nemají charakter závazných ukazatelů.

II. s o u h l a s í
1. se zapracováním převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 do návrhu rozpočtu na rok 2022  dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení 
2. s finančními zdroji rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2022 a to dle závazných ukazatelů uvedených v přílohách č. 2a, 2b, který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně: 

objem příjmů po konsolidaci ve výši  781 788,7 tis. Kč
objem výdajů po konsolidaci ve výši  1 123 889,7 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši    342 101,0 tis. Kč

který je kryt třídou 8 -  financování dle přílohy číslo 2e) tohoto usnesení s objemy
běžných výdajů (po konsolidaci) ve výši 804 890,5 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 322 964,5 tis. Kč.
Schodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů z roku 2021 do roku 2022

2. s návrhem rozpočtového výhledu do roku 2027 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
 
III. s c h v a l u j e
návrh počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy v roce 2022 příspěvkových organizací
 
Organizace Počet zaměstnanců Limit prostředků na platy
Ústav sociálních služeb Prahy 4 122 48 415 tis. Kč
Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4 51 21 000 tis. Kč

IV. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části Praha 4
schválit rozpočet na rok 2022 v předloženém znění

V. u k l á d á
1. Ing. Zdeňkovi Kováříkovi 1. místostarostovi městské části Praha 4
předložit Zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2022 k projednání

  T: 17.12.2021

2. vedoucí odboru finanční správy
 zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2022 v souladu s platnou legislativou
 
 T: 2.12.2021

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 06.12.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout