M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 17.12.2021
číslo 18Z-3/2021

k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2022


Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. k o n s t a t u j e  že,

  1. pro naplnění Sociálního fondu zaměstnavatele budou použity příjmy třídy 1, správnípoplatky ve výši 4 715 tis. Kč

 2.závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 4 jsou uvedeny v přílohách č. 2a a 2b usnesení. Ostatní přílohy a finanční hodnoty v nich  vyjádřené nemají charakter závazných ukazatelů.

II.s c h v a l u j e

1.zapracování převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 do návrhu rozpočtu na rok 2022 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení

2.finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení

3.návrh rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2022 a to dle závazných ukazatelů uvedených v přílohách č. 2a, 2b, který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně:

objem příjmů po konsolidaci ve výši  781 788,7 tis. Kč

objem výdajů po konsolidaci ve výši  1 123 889,7 tis. Kč

plánovaný schodek ve výši     342 101,0 tis. Kč

který je kryt třídou 8 – financování dle přílohy číslo 2e) tohoto usnesení s objemy běžných výdajů (po konsolidaci) ve výši 800 925,2 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 322 964,5  tis. Kč.

Schodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů z roku 2021  do roku 2022

4. návrh rozpočtového výhledu do roku 2027 dle přílohy číslo 3) tohoto usnesení

III. z m o c ň u j e

  Radu městské části Praha 4

  1. provádět změny v rozpočtu vyplývající z rozhodnutí státních orgánů a orgánů hl.m. Prahy, kterými jsou poskytovány účelové dotace bez finančního omezení
  2. provést změnu rozpočtu, a to v souvislosti s vrácením podílu MČ Praha 4 na dani z příjmu právnických osob hlavním městem Praha bez finančního omezení
  3. provést změnu rozpočtu vyplývající ze schváleného finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za příslušný kalendářní rok bez finančního omezení
  4. schvalovat v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč, které se týkají:

4.1. změny rozpočtu příjmů, výdajů a zapojení fondů městské části Praha 4

4.2. změny rozpočtu v závazných ukazatelích schválených v přílohách 2a, 2b, včetně rozpočtových rezerv

IV. u k l á d á

Radě městské části Praha 4

hospodařit v souladu se schváleným rozpočtem dle bodu II. a zmocněními dle bodu III.

  Termín: 31. 12. 2022

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Rada městské části Praha 4
Příloha:PR

Zveřejněno: 20.12.2021 – organizacni odd. Věra Bartoňková,
Vytisknout