M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 12. zasedání ze dne 18.12.2020
číslo 12Z-03/2020

k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2021

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. k o n s t a t u j e  že
1. pro naplnění Sociálního fondu zaměstnavatele budou použity příjmy třídy 1, správní
poplatky ve výši 4 700 tis. Kč
2. závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 4 jsou uvedeny v přílohách č. 2a a 2b usnesení. Ostatní přílohy a finanční hodnoty v nich vyjádřené nemají charakter závazných ukazatelů.

II. s c h v a l u j e
1. zapracování převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 do návrhu
 rozpočtu na rok 2021 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení
2. finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
3. návrh rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2021 a to dle závazných ukazatelů
uvedených v přílohách č. 2a, 2b, který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně:
objem příjmů po konsolidaci ve výši  791 888,80 tis. Kč
objem výdajů po konsolidaci ve výši  1 090 519,40 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši    298 630,60 tis. Kč
který je kryt třídou 8 – financování dle přílohy číslo 2e) tohoto usnesení s objemy běžných  výdajů (po konsolidaci) ve výši 768 115,80 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 322 403,60  tis. Kč.
 Schodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových
 výdajů z roku 2020  do roku 2021

4. návrh rozpočtového výhledu do roku 2026 dle přílohy číslo 3) tohoto usnesení

III. z m o c ň u j e
 Radu městské části Praha 4
1. provádět změny v rozpočtu vyplývající z rozhodnutí státních orgánů a orgánů hl.m. Prahy, kterými jsou poskytovány účelové dotace bez finančního omezení
2. provést změnu rozpočtu, a to v souvislosti s vrácením podílu MČ Praha 4 na dani z příjmu právnických osob hlavním městem Praha bez finančního omezení
3. provést změnu rozpočtu vyplývající ze schváleného finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za příslušný kalendářní rok bez finančního omezení
4. schvalovat v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč, které se týkají:
4.1. změny rozpočtu příjmů, výdajů a zapojení fondů městské části Praha 4
4.2. změny rozpočtu v závazných ukazatelích schválených v přílohách 2a, 2b, včetně rozpočtových rezerv

IV. u k l á d á
Radě městské části Praha 4
hospodařit v souladu se schváleným rozpočtem dle bodu II. a zmocněními dle bodu III.

 T: 31.12.2021

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 21.12.2020 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout