M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 22. zasedání ze dne 25.11.2020
číslo 22R-830/2020

k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2021

Rada městské části Praha 4

I. k o n s t a t u j e  že
1. pro naplnění Sociálního fondu zaměstnavatele budou použity příjmy třídy 1, správní
poplatky ve výši 4 700 tis. Kč
2. závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 4 jsou uvedeny v přílohách č. 2a a 2b usnesení. Ostatní přílohy a finanční hodnoty v nich vyjádřené nemají charakter závazných ukazatelů.

II. s o u h l a s í
1. se zapracováním převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 do návrhu rozpočtu na rok 2021 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení 
2. s finančními zdroji rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
3. s návrhem rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2021 a to dle závazných ukazatelů uvedených v přílohách č. 2a, 2b, který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně:

objem příjmů po konsolidaci ve výši  791 888,80 tis. Kč
objem výdajů po konsolidaci ve výši  1 090 519,40 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši    298 630,60 tis. Kč

který je kryt třídou 8 -  financování dle přílohy číslo 2e) tohoto usnesení s objemy
běžných výdajů (po konsolidaci) ve výši 768 115,80 a kapitálových výdajů ve výši
322 403,6 tis. Kč.
 
Schodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů z roku 2020 do roku 2021
4. s návrhem rozpočtového výhledu do roku 2026 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
 
III. s c h v a l u j e
1. návrh počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy v roce 2021 příspěvkových organizací
 
Organizace Počet zaměstnanců Limit prostředků na platy
Ústav sociálních služeb Prahy 4 117 47 185 tis. Kč
Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4 51 19 800 tis. Kč

IV. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části Praha 4
schválit rozpočet na rok 2021 v předloženém znění

V. u k l á d á
1. Ing. Zdeňku Kováříkovi 1. místostarostovi městské části Praha 4
 předložit Zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2021 k projednání

  T: 18.12.2020

2. vedoucí odboru finanční správy
zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2021 v souladu s platnou legislativou
 
  T: 2.12.2020

 

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 30.11.2020 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout