M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 5. zasedání ze dne 17.03.2021
číslo 5R-177/2021

k návrhu na schválení rozpočtů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 4 na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 na roky 2022 a 2023

Rada městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
1. rozpočty – plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 4 na rok 2021 dle příloh číslo 1-3, tohoto usnesení
2. střednědobé výhledy rozpočtu – plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 na roky 2022 a 2023 dle přílohy číslo 4-8 tohoto usnesení

II. u k l á d á 
vedoucí odboru finanční správy
zveřejnit rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 4 do 30 dnů od jejich schválení v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů na webových stránkách městské části Praha 4.

 

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík 1. místostarosta MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 19.03.2021 – organizacni odd. Věra Bartoňková,
Vytisknout