M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-19/2019

k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 3102/23, katastrální území Michle, Praha 4

Zastupitelstvo městské části Praha 4

r o z h o d l o 
nevyužít nabídku  a neuplatnit  předkupní právo ke stavbě bez čp/če, garáži, na pozemku parc. č. 3102/23, katastrální území Michle, Praha 4, ve vlastnictví pana P. H.,
nar. xx xx, bytem Na Perštýně xx, Praha 4 a M. H., nar. xx xx,
bytem Mariánská xx xx, Praha 4, do vlastnictví hl. m. Prahy – svěřené do správy městské části Praha 4 za nabídnutou kupní cenu ve výši 160.000 Kč

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Vytisknout