Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Mateřské školy Matěchova, Praha 4

Obrázek bez popisku

Městská část Praha 4 zahájila dne 9. 7. 2009 realizaci projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Mateřské školy Matěchova, Praha 4“, v rámci kterého dojde k zateplení obvodových stěn a zateplení střechy, čímž bude provedeno zateplení objektu Matěchova 1069. 
Realizace projektu bude probíhat na mateřské škole Matěchova 1069, Praha 4. Díky projektu dojde ke snížení spotřeby energie a v důsledku toho i ke snížení emisí CO2. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové způsobilé výdaje projektu činí podle registračního listu akce 1 739 613,- Kč, z toho 85 % činí dotace z EU (OPŽP), 5 % dotace ze státního rozpočtu ČR (Státní fond životního prostředí) a 10 % nákladů bude uhrazeno z vlastních zdrojů městské části Praha 4. Projekt byl úspěšně ukončen 27. 9. 2009.    

Tabulka financování projektu v Kč:  

Škola

Celkové náklady akce

Uznatelné náklady

Požadovaná dotace z FS

Požadovaná dotace ze SFŽP

Náklady MČ Praha 4 (neuzn. nákl. + spolufinancování)

MŠ Matěchova

3 144 613

1 739 740

1 478 779

86 987

1 578 847