Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Mateřské školy Jihozápadní, Praha 4

Obrázek bez popisku

Městská část Praha 4 zahájila dne 9.7.2009 realizaci projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Mateřské školy Jihozápadní, Praha 4“, v rámci kterého dojde k zateplení obvodových stěn, výměně izolačního zasklení otvorových výplní a zateplení střešních konstrukcí, čímž bude provedeno zateplení objektu MŠ Jihozápadní IV. 4/1760.
Realizace projektu bude probíhat na mateřské škole Jihozápadní IV. 4/1760, Praha 4. Díky projektu dojde ke snížení spotřeby energie a v důsledku toho i ke snížení emisí CO2. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové způsobilé výdaje projektu činí podle registračního listu akce 4 958 553,- Kč, z toho 85 % činí dotace z EU (OPŽP), 5 % dotace ze státního rozpočtu ČR (Státní fond životního prostředí) a 10 % nákladů bude uhrazeno z vlastních zdrojů městské části Praha 4. Projekt byl úspěšně dokončen dne 8. 10. 2009.

Tabulka financování projektu v Kč:

Škola

Celkové náklady akce

Uznatelné náklady

Požadovaná dotace z FS

Požadovaná dotace ze SFŽP

Náklady MČ P4 (neuzn. nákl. + spolufinancování)

MŠ Jihozápadní

5 590 629

4 958 553

4 214 770

247 927

1 127 932