Jak si vyřídit: pasy, občanské průkazy a další úkony


Podle stanoviska, které vydalo Ministerstvo vnitra ČR dne 20. 3. 2020, lze po dobu trvání nouzového stavu prokazovat totožnost i neplatným průkazem totožnosti, pakliže platnost tohoto dokladu skončila po 1. 3. 2020. Samotné stanovisko na stránkách ministerstva si můžete prohlédnout na odkazu ZDE (nebo po kliknutí na obrázek dole). 

Občané proto mohou výměnu občanského průkazu (OP) ponechat na dobu po ukončení nouzového stavu. Dočasně je pozastavena i povinnost požádat o výměnu OP do 15 pracovních dnů po skončení platnosti OP nebo po provedení změn v OP (změna jména, trvalého pobytu, rodinného stavu, apod.).

Odbor správních agend Úřadu MČ Praha 4 žádá občany, aby návštěvu úřadu podnikali pouze ve zcela neodkladných záležitostech.

Co dělat při ztrátě nebo odcizení Občanského průkazu

Odcizení OP lze nahlásit na Policii ČR. Ztrátu OP na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze úřady městských částí Praha 1-22). Požádat lze též na pracovišti Ministerstva vnitra ČR (pracoviště na Pražského povstání, Po + St 9:00 -12:00), pouze o OP ve zkrácené lhůtě.

Dále žádáme občany, aby po dobu trvání nouzového stavu odložili hlášení změny trvalého pobytu i podávání žádostí o cestovní pas. Obojí lze v současné situaci jen výjimečně pokládat za neodkladnou záležitost.

Žádáme také občany, aby ponechali na dobu po ukončení nouzového stavu vyzvedávání vyrobených dokladů, zejména cestovních pasů. Jak občanský průkaz, tak cestovní pas je možné vyzvednout kdykoliv později, není třeba se pro něj dostavit okamžitě.

Výpis z informačního systému

V případě, že občan potřebuje potvrzení o trvalém pobytu (například pro účely zápisu do MŠ a ZŠ), má možnost požádat o vystavení „Výpisu z registru obyvatel“, a to na každém kontaktním místě veřejné správy (veškerá pracoviště Czechpoint, včetně pracovišť na pobočkách České pošty).

Žádost o výpis z informačního systému lze podat také prostřednictvím datové zprávy a rovněž v listinné formě. Pokud je žádost zaslána listinnou formou, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele. Formulář je ke stažení na stránkách MVČR: https://www.mvcr.cz/clanek/vydej-udaju-z-evidence-obyvatel-373263.aspx .

Za vyhotovení výpisu z informačního systému se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, platí správní poplatek ve výši 50 Kč za každou započatou stranu. V případě podání žádosti formou datové zprávy je třeba uhradit správní poplatek na účet 19-2000832359/0800, variabilní symbol 1019. Potvrzení o zaslání pak občan připojí k žádosti o výpis. V případě podání žádosti listinnou formou lze postupovat stejně jako u datové zprávy.

Další důležité informace

Podle pokynu Ministerstva vnitra ČR nelze po dobu trvání zákazu volného pohybu konat sňatky, ze stanoviska MVČR vyplývá, že uzavření manželství nelze pokládat za neodkladnou úřední záležitost.

Občanům je k dispozici informační linka odboru správních agend ( 261 192 659 ), kde doporučujeme před návštěvou úřadu konzultovat neodkladnost situace, kterou občan potřebuje vyřešit.

Úřední hodiny Odboru správních agend (OSA)
po dobu trvání nouzového stavu jsou:

Pondělí 9:00 - 12:00 hod. a Středa 14:00 - 17:00 hod.


Detašované pracoviště Jílovská je po dobu trvání nouzového stavu uzavřené. Upozorňujeme veřejnost,
že vzhledem k nízké personální obsazenosti nelze odbavovat klienty stejným tempem jako za běžného provozu. I proto občany opětovně žádáme, aby návštěvu Odboru správních agend pokud možno odložili,
aby během úředních hodin nedocházelo k velké koncentraci čekajících v prostorách čekárny.
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem
Zveřejněno: 23.03.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 23.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout