Jak číst Metropolitní plán?

Základní jednotkou Metropolitního plánu je lokalita. Každá lokalita je očíslována, pojmenována a vymezena tak, aby se s ní mohl každý obyvatel identifikovat. Je to například Dobeška, Družstevní ochoz, Jiráskova čtvrť, Sídliště Krč atd. Pro každou lokalitu je stanoven cílový charakter, kterým se rozumí celková regulace území lokality navržená v Metropolitním plánu, a to stanovením čtyř základních vlastností lokality:

 • Zastavitelnost (Z/N) – regulace podle zastavitelnosti/nezastavitelnosti

 • Typ struktury (01-20) – regulace podle typu struktury, vymezeno 20 typů struktur (např. bloková, vesnická, modernistická struktura v zastavitelném území či zemědělsko-rybniční krajina, krajina výrazných vrchů v nezastavitelném území)

 • Využití lokality (O/R/P/K) – regulace podle předpokládaného způsobu využití - obytný, rekreační, produkční a přírodní 

 • Stabilita lokality (S/T/R) – regulace podle míry stability - stabilizovaná, transformační, rozvojová

Uvedené regulativy vázané na celou lokalitu jsou doplněny regulativy vázanými na plochu:

 • Stabilita plochy – míra stability v detailu jednotlivých ploch – stabilizované, transformační, rozvojové

 • Plochy struktury (plochy podrobnějšího členění) – ulice, náměstí, parky, otevřená krajina jako nezastavitelné plochy x stavební bloky jako zastavitelné plochy

 • Výšková regulace - území Prahy pokryto rastrem 100x100m, uprostřed každého čtverce je číslo vyjadřující úroveň podlažnosti, tzn. maximální počet povolených nadzemních podlaží budov po hlavní římsu v dané ploše

Poslední vrstvou Metropolitního plánu je systém městské infrastruktury:

 • Dopravní infrastruktura – komunikační systém, veřejná doprava, bezmotorová doprava …

 • Krajinná infrastruktura – biocentra a biokoridory

 • Technická infrastruktura – protipovodňová ochrana, zásobování teplem …

 • Infrastruktura veřejné vybavenosti – rekreační, občanská a komerční vybavenost regulovaná plochou nebo pomocí bodu, či procenta

Podrobněji se s návodem jak číst Metropolitní plán můžete seznámit zde nebo můžete zhlédnout instruktážní video či schéma regulace Metropolitního plánu z dílny IPR Praha (pozn. instruktážní video i schéma regulace vzniklo pro verzi 2. 2., základní principy jsou však shodné s verzí 3.3).

Kompletní obsah návrhu Metropolitního plánu určeného k projednání podle stavebního zákona najdete zde.

Zveřejněno: 26.03.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout