Dotační programy v oblasti sociální


Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy pro oblast sociální a zdravotní
na území MČ Praha 4 v roce 2020

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:
 1. Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením.
 2. Podpora práce s dětmi a jejich rodinami.
 3. Podpora služeb pro seniory.
 4. Podpora služeb pro zdravotně znevýhodněné občany.
 5. Podpora dobrovolnictví, vzdělávání a programů zdraví.
 6. Podpora komunitních zařízení.
 7. Podpora terénní péče.
 8. Podpora pobytové, lůžkové péče.
Účel programů:
1. Podpora aktivit snižujících sociální vyloučení u osob na území MČ Praha 4 (azylové domy, krizová pomoc, domy na půl cesty, následná péče při začleňování osob, odborné sociální poradenství, podpora při zaměstnávání, noclehárny, finanční gramotnost a jiné).
2. Podpora aktivit organizací pro práci s dětmi v biologických i náhradních rodinách:
a) sanace rodiny (asistované styky, podpora rodičovských kompetencí, návrat dětí z náhradní rodinné péče nebo ústavní výchovy),
b) terapeutická práce s dětmi (oběti trestných činů, děti ohrožené domácím násilím, děti ohrožené syndromem CAN apod.) a rodinná terapie (spolupráce se sociálně znevýhodněnou rodinou, příp. rodinou zatíženou rodičovským konfliktem),
c) terénní programy (práce s rodinou v terénu – doprovod na úřady při vyřizování sociálních dávek a i úředních záležitostí, podpora při vzdělávání ve finanční gramotnosti, raná péče, činnost rodinných asistentů)
d) podpora aktivního trávení volného času dětí a mladistvých,
e) programy prevence, léčby a následné péče pro uživatele návykových látek a jejich rodiny (terénní programy § 69 zákona č. 108/2006 Sb.),
f) podpora samostatného a chráněného bydlení (§§ 43, 51 zákona č. 108/2006 Sb.) a sociální rehabilitace (§ 70 zákona č. 108/2006 Sb.) pro rodiny s dětmi
g) mediace, podporovaná komunikace apod. rodičů, jiných osob odpovědných za výchovu, případně ostatních osob blízkých v rodině-právních sporech
3. Podpora služeb pro osoby v seniorském věku včetně podpory osob pečujících o své blízké.
4. Podpora potřebných sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
5. Podpora dobrovolnictví při sociálně-aktivizačních a volnočasových činnostech se všemi výše uvedenými cílovými skupinami za účelem zvyšování kvality života, vzdělávání pracovníků zajišťujících přímou ošetřovatelskou péči. Podpora zdravého rozvoje dětí, mládeže, zdravého stárnutí (prevence civilizačních chorob).
6. Podpora rozvoje komunitních zařízení, vzniku mezigeneračních center a sdíleného bydlení za účelem posilování mezigenerační soudržnosti vedoucí ke zmírnění sociální izolace a osamělosti ohrožených skupin.
7. Podpora zejména terénní zdravotní, ošetřovatelské, psychiatrické, psychologické, psychoterapeutické, rehabilitační a domácí paliativní péče.
8. Podpora hospiců, rehabilitační a ergoterapeutické péče v lůžkových zařízeních, včetně následné péče.
Důvody programů:
Podpora organizací, které poskytují na území městské části Praha 4 služby a péči občanům s trvalým pobytem na území MČ Praha 4, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, podporují práci s rodinami a dětmi, zajišťují služby o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby. Zároveň se jedná o podporu občanů s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4, kteří jsou umístěni v pobytových zařízeních mimo území MČ Praha 4.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
4 000 000 Kč (čtyři miliony korun českých)
Maximální výše dotace v jednotlivém případě jednoleté dotace:
program č. 1 – 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých)
program č. 2 – 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých)
program č. 3 – 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých)
program č. 4 – 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých)
program č. 5 –   50 000 Kč (padesát tisíc korun českých)
program č. 6 – 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých)
program č. 7 – 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých)
program č. 8 – 750 000 Kč (sedm set padesát tisíc korun českých)
Okruh způsobilých žadatelů:
 • Žádost může podat právnická osoba, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost, nebo fyzická osoba za předpokladu, že splňuje podmínky stanovené v programu.
Lhůta pro podání žádostí: 4. 1. - 15. 1. 2021 do 14.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
• Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
• Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
• Přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo
• Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
do 30. 4. 2021
Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Zpracovatel programů / kontaktní odbor:
Odbor sociální
Specifikace údajů v žádosti:
 • Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři v souladu se Zásadami (viz přílohy č. 2, 3 a 4) včetně všech příloh a v souladu se Zásadami. 
 • Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
 • Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Místo a způsob podání žádosti:
 • Vyplněnou žádost bez souvisejících dokladů (v programu MS Word) a vyplněný podrobný rozpočet (v programu MS Excel) je třeba zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“.
 • Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
 • Originály žádostí na předepsaném formuláři v jednom vyhotovení včetně souvisejících dokladů se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději do lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.
Termín využití jednoleté dotace:
do 31. 12. 2021
Termín finančního vypořádání jednoleté dotace:
nejpozději do 31. 1. 2022
V Praze dne 25. 11. 2020

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2021
Příloha č. 2 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - právnická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 3 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - fyzická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 4 - Podrobný rozpočet jednoleté dotace
Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace

Aktualizováno: 18.12.2018 – Vít Drbal
Vytisknout