Dotační programy pro oblast zdravotní


Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik
v oblasti protidrogové problematiky na území MČ Praha 4 v roce 2021


Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:
  1. Dotace na podporu prevence v oblasti bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže.
Účel programu:
  1. Podpora prevence v oblasti bezpečnosti a rizikového chování dětí a mládeže.
Důvody programu:
Zvyšování bezpečnosti dětí a mládeže. Snižování rizikového chování dětí a mládeže – specifická primární prevence. Snižování rizik spojených s drogovou problematikou.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
250 000 Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě jednoleté dotace:
75 000 Kč (sedmdesát pět tisíc korun českých)
Okruh způsobilých žadatelů - dotační programy jednoleté:
  • Neziskové organizace a organizace zabývající se prevencí v oblasti bezpečnosti dětí a mládeže a prevencí rizikového chování dětí a mládeže, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4.

Lhůta pro podání žádostí: 4. 1. - 15. 1. 2021 do 14.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
• Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu.
• Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4.
• Přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo .
• Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
do 30. 4. 2021
Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Zpracovatel programů / kontaktní odbor:
Odbor školství, prevence a rodinné politiky
Specifikace údajů v žádosti:
  • Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři v souladu se Zásadami (viz přílohy č. 2, 3 a 4) včetně všech příloh a v souladu se Zásadami. 
  • Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
  • Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
  • Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Místo a způsob podání žádosti:
  • Vyplněnou žádost bez souvisejících dokladů (v programu MS Word) a vyplněný podrobný rozpočet (v programu MS Excel) je třeba zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“.
  • Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
  • Originály žádostí na předepsaném formuláři v jednom vyhotovení včetně souvisejících dokladů se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději do lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.
Termín využití jednoleté dotace:
do 31. 12. 2021
Termín finančního vypořádání jednoleté dotace:
nejpozději do 31. 1. 2022
V Praze dne 25. 11. 2020

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2021
Příloha č. 2 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - právnická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 3 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - fyzická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 4 - Podrobný rozpočet jednoleté dotace
Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace
Aktualizováno: 18.12.2018 – Vít Drbal
Vytisknout