Dotační programy na podporu životního prostředí


Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu životního prostředí
na území MČ Praha 4 v roce 2021

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:
 1. Dotace na podporu zlepšení stavu zatíženého prostředí výsadbou dřevin a zakládání nových ploch zeleně, rekultivace předzahrádek, rabátek, vnitrobloků, komunitních zahrad a komunitních dětských hřišť, nebo jejich obnova.
 2. Dotace na podporu péče o odložená, zraněná, zdivočelá či hendikepovaná zvířata.
 3. Dotace na ekologickou výchovu a vzdělávání.
Účel programů:
Podpora projektů, které povedou ke zlepšení životního prostředí na území městské části Prahy 4.
Důvody programů:
Ochrana přírody je nikdy nekončící proces, týkající se různých součástí životního prostředí a podpora projektů, které povedou ke zkvalitňování životního prostředí je velmi důležitá a žádaná.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tento/tyto program/y:
250 000 Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých
Maximální výše dotace v jednotlivém případě jednoleté dotace:
Program č. 1 – 80 000 Kč (osmdesát tisíc korun českých)
Program č. 2 – 50 000 Kč (padesát tisíc korun českých)
Program č. 3 – 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých)
Okruh způsobilých žadatelů:
 • Fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky.
 • Právnická osoba působící na území České republiky, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a má sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4.
 • Neziskové organizace, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4.
 • Program č. 1 je určen na náklady spojené s realizací terénních akcí (např. na rehabilitaci neudržovaných ploch, péči o vzácné a napadené stromy a vzrostlou zeleň, výsadbu nových stromů a keřů, ozelenění a úpravu vnitrobloků, apod.). Pokud se projekt bude týkat pozemku/ů, kterého/ých není žadatel majitelem nebo je pouze spoluvlastník/nájemce nebo vypůjčitel je povinen dodat s žádostí souhlas (smlouvu, atd.) ostatního/ch majitele/ů pozemku/ů.
 • Program č. 2 je určen pouze pro právnické osoby.
Lhůta pro podání žádostí: 4. 1. - 15. 1. 2021 do 14.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:

• Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu.
• Využití vícezdrojového financování.
• Zkušenosti s řešenou problematikou (personální zabezpečení projektu).
• Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4.
• Přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo.
• Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
do 30. 4. 2021
Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Zpracovatel programů / kontaktní odbor:
Odbor životního prostředí a dopravy
Specifikace údajů v žádosti:
 • Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři v souladu se Zásadami (viz přílohy č. 2, 3 a 4) včetně všech příloh a v souladu se Zásadami. 
 • Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
 • Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Místo a způsob podání žádosti:
 • Vyplněnou žádost bez souvisejících dokladů (v programu MS Word) a vyplněný podrobný rozpočet (v programu MS Excel) je třeba zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“.
 • Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
 • Originály žádostí na předepsaném formuláři v jednom vyhotovení včetně souvisejících dokladů se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději do lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.
Termín využití jednoleté dotace:
do 31. 12. 2021
Termín finančního vypořádání jednoleté dotace:
nejpozději do 31. 1. 2022
V Praze dne 25. 11. 2020

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2021
Příloha č. 2 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - právnická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 3 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - fyzická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 4 - Podrobný rozpočet jednoleté dotace
Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace
Aktualizováno: 18.12.2018 – Vít Drbal
Vytisknout