Dotační programy na podporu činnosti kulturních subjektů

Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu činnosti kulturních subjektů, které sídlí nebo působí na území MČ Praha 4 v roce 2018


Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2 a 3 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy:

  1. Dotace na podporu průběžné umělecké činnosti subjektů zajišťujících soustavnou kulturní celoroční činnost pro občany MČ Prahy 4 nebo realizujících své projekty na území MČ Prahy 4
  2. Dotace na podporu jednotlivých kulturních, uměleckých a kulturně-vzdělávacích projektů realizovaných na území MČ Praha 4 vč. projektů zaměřených na oživení historické paměti a doprovodných kulturních, uměleckých a kulturně-vzdělávacích programů farmářských trhů
  3. Dotace na podporu neformálních sousedských setkání a komunitního soužití v Praze 4

Účel programů: Podpora činnosti kulturních subjektů, které sídlí nebo působí na území městské části Praha 4

Důvody programů: Obohacení kulturního života a tradic na území MČ Praha 4

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
2.600.000,- Kč (dva miliony šest set tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
Program č. 1 – 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých)
Program č. 2 – 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých)
Program č. 3 – 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých)

Okruh způsobilých žadatelů:
Pro programy 1. a 2. jsou okruhem způsobilých žadatelů právnické osoby, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4, fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Na program č. 3 mohou žádat i fyzické osoby nezapsané v obchodním ani v živnostenském rejstříku.

Lhůta pro podání žádostí: 17. 1. - 24. 1. 2018 do 14.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
• Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
• Zkušenost s pořádáním akcí
• Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
• Kulturní, umělecký či kulturně-vzdělávací přínos pro MČ Praha 4 a její občany
• Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2018

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Zpracovatel programů / kontaktní odbor:
Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Specifikace údajů v žádosti:
- Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (příloha č. 2 nebo č. 3), vyplnit v požadovaných bodech včetně všech příloh a v souladu se Zásadami.
- Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
- Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách, nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
- Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněné žádosti o dotace se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká. Jeden stejnopis (vyplněný formulář v programu MS Word) se posílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma se týká všech žadatelů o dotaci.

Úspěšní žadatelé jsou povinni dotaci využít do 31. 12. 2018

Termín finančního vypořádání dotace: nejpozději do 31. 1. 2019


V Praze dne 21. 11. 2017

Přílohy:
Příloha č. 1 – Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2018
Příloha č. 2 – Žádost o dotaci MČ Praha 4 - právnická osoba
Příloha č. 3 – Žádost o dotaci MČ Praha 4 - fyzická osoba
Příloha č. 4 – Smlouva o poskytnutí dotace

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
Zveřejněno: 30.11.2017 – Vít Drbal
Vytisknout