Zápis do 1. ročníku základní školy

Informace o základních školách zřizovaných MČ Praha 4, adresy, kontakty a termíny dnů otevřených dveří jsou zveřejněny na www.praha4.cz – sekce Zřizované organizace

Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2018/2019 proběhne jednotně 

ve dnech  4. a 5. dubna 2018 od 14.00 do 18.00 hodin

Základní informace a pokyny pro rodiče:

  • Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku.
  • Rodiče či zákonní zástupci žádají o přijetí svého dítěte buď do základní školy ve školském obvodu, v němž má jejich dítě místo trvalého pobytu (tzv. spádová škola), nebo v jiné základní škole dle vlastního výběru. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu (pro cizince pobytu) v příslušném školském obvodu. Rodiče mají právo vybrat si pro své děti školu dle vlastního uvážení a je na řediteli školy, který na základě kapacity školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěte.
  • O odklad povinné školní docházky je možné žádat v době zápisu (tj. do 30. dubna). Aby mohla být žádost kladně posouzena, musí k ní být připojeno doporučení jak příslušného školského poradenského zařízení, tak i odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku, kteří jsou již do ZŠ přijati, mohou být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili. Rodiče či zákonní zástupci dítěte s uděleným odkladem by však minimálně měli potvrdit přetrvávající zájem o přijetí v konkrétní škole. Rodiče či zákonní zástupci těch dětí, které přijaty nebyly (tj. jenom jim byl při minulém zápisu udělen odklad), musí o přijetí do základní školy opětovně požádat.

 Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti. Posuzuje se  zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti či rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů. Vše většinou probíhá nenásilnou a zábavnou formou, vždy však v souladu s ustanoveními § 3a Vyhlášky MŠMT č.48/2006 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ze dne 18. ledna 2005.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo doporučující Desatero pro rodiče dětí předškolního věku s přehledem základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Městská část Praha 4 je zřizovatelem 20 základních škol. Kapacita 12065 míst je dostačující, i když jsou školy, které upřednostňují přijímání pouze dětí ze své spádové oblasti.

Od 1. 1. 2017 platí Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol, která je zveřejněna na www. praha4.cz – sekce Školství a vzdělání.

Zveřejněno: 20.03.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout