M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 13. zasedání ze dne 19.06.2019
číslo 13R-519/2019

na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 4 na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4, ke schválení znění vzorové smlouvy o poskytnutí dotace včetně souvisejících příloh

Rada městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
1. harmonogram dotačního řízení na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4, dle přílohy č. 1 usnesení
2. dotační program na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha dle přílohy č. 2 usnesení
3. znění smlouvy pro poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 usnesení

II. u k l á d á
1. vedoucí odboru kultury, sportu a dotační politiky
zveřejnit vyhlášení dotačního programu městské části Praha 4 na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4 a schválený dokument dle bodu I/3 na webových stránkách MČ Praha 4 v sekci DOTAČNÍ PROGRAMY a dále postupovat dle „Harmonogramu dotačního řízení“

T: dle harmonogramu

2. RNDr. Tomáši Hrdinkovi, Ph.D., radnímu
předložit Radě městské části Praha 4 návrh na udělení dotací městské části Praha 4 dle bodu I/2 usnesení

T: dle harmonogramu

 

 

Předkladatel: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph. D., uvolněný člen Rady MČ Praha 4

Příloha 1-3: