M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 22. zasedání ze dne 25.11.2020
číslo 22R-836/2020

na vyhlášení dotačních programů městské části Praha 4 na podporu v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; sociální a zdravotní; rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí pro rok 2021 a Zásad pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2021 včetně souvisejících příloh

Rada městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
1. harmonogram dotačního řízení pro rok 2021, dle přílohy č. 1 usnesení
2. Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2021 včetně souvisejících příloh, dle přílohy č. 2 usnesení
3. dotační programy na podporu v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; sociální a zdravotní; rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí v roce 2021, dle přílohy č. 3 usnesení

II. u k l á d á
1. vedoucí odboru kultury, sportu a dotační politiky
zveřejnit vyhlášení dotačních programů na podporu v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; sociální a zdravotní; rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí pro rok 2021 a schválené dokumenty dle bodu I/2 na webových stránkách MČ Praha 4 v sekci DOTAČNÍ PROGRAMY a dále postupovat dle „Harmonogramu dotačního řízení“

T: dle harmonogramu

2. Janu Hušbauerovi, neuvolněnému členu Rady MČ Praha 4
předložit Radě městské části Praha 4 návrh na udělení dotací městské části Praha 4 dle bodu I/3 usnesení

T: dle harmonogramu

3. Radě městské části Praha 4
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 návrh na udělení dotací městské části Praha 4 dle bodu I/3 usnesení

T: dle harmonogramu

 

 

 

Předkladatel: Jan Hušbauer, uvolněný člen Rady MČ Praha 4

Příloha:PR

Zveřejněno: 30.11.2020 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout