M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 2. zasedání ze dne 12.12.2018
číslo 2NR-40/2018

na vyhlášení dotačních programů městské části Praha 4, a to jako jednoletých pro rok 2019 a jako víceletých pro léta 2019 – 2021 na podporu v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky, ke schválení znění vzorové smlouvy pro poskytnutí jednoleté dotace a znění vzorové smlouvy o poskytnutí víceleté dotace a Zásad pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2019 včetně souvisejících příloh

Rada městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
1. harmonogram dotačního řízení pro rok 2019, dle přílohy č. 1 usnesení
2. Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2019 včetně souvisejících příloh, dle přílohy č. 2 usnesení
3. znění smlouvy pro poskytnutí jednoleté dotace a smlouvy o poskytnutí víceleté dotace dle příloh č. 3 a č. 4 usnesení
4. dotační programy na podporu v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní
a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky v roce 2019

II. u k l á d á
1. vedoucí odboru kultury, sportu a dotační politiky
zveřejnit vyhlášení dotačních programů na podporu v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; zdravotní; integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí; sociální; rodinné politiky pro rok 2019 a schválené dokumenty dle bodu I/2 a I/3 na webových stránkách MČ Praha 4 v sekci DOTAČNÍ PROGRAMY a dále postupovat dle „Harmonogramu dotačního řízení“

T: dle harmonogramu

2. Mgr. Petru Štěpánkovi, CSc., starostovi MČ Praha 4
předložit Radě městské části Praha 4 návrh na udělení dotací městské části Praha 4 dle bodu I/4 usnesení

T: dle harmonogramu

3. Radě městské části Praha 4
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 návrh na udělení dotací městské části Praha 4 dle bodu I/4 usnesení

T: dle harmonogramu

 

 
Předkladatel: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ Praha 4

Příloha 1-2:
Příloha 2a:
Příloha 2b:
Příloha 2c:
Příloha 2d:
Příloha 2e:
Příloha 2f:
Příloha 3:
Příloha 4:
Příloha 5a:
Příloha 5b:
Příloha 5c:
Příloha 5d:
Příloha 5e:
Příloha 5f:
Příloha 5g:
Příloha 5h: