M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 15. zasedání ze dne 19.08.2020
číslo 15R-560/2020

na vyhlášení 3. výzvy dotačního programu městské části Praha 4 na podporu akumulace a využití srážkových vod v intravilánu pro rok 2020 včetně souvisejících příloh

Rada městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
1. harmonogram dotačního řízení na podporu akumulace a využití srážkových vod v intravilánu, dle přílohy č. 1 usnesení
2. vyhlášení 3. výzvy dotačního programu na podporu akumulace a využití srážkových vod v intravilánu pro rok 2020 včetně souvisejících příloh

II. u k l á d á
1. vedoucí odboru kultury, sportu a dotační politiky
zveřejnit vyhlášení 3. výzvy dotačního programu městské části Praha 4 na podporu akumulace a využití srážkových vod v intravilánu a související přílohy na webových stránkách MČ Praha 4 v sekci DOTAČNÍ PROGRAMY a dále postupovat dle „Harmonogramu dotačního řízení“

  T: dle harmonogramu

2. RNDr. Tomáši Hrdinkovi, Ph.D., uvolněnému členu Rady MČ Praha 4
předložit Radě městské části Praha 4 návrh na udělení dotací městské části Praha 4 dle bodu I/2 usnesení

  T: dle harmonogramu

 

 

 

Předkladatel: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., uvolněný člen Rady MČ Praha 4

Příloha 1-2:

Zveřejněno: 25.08.2020 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout