M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-628/2021

na uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. 2009/256/OŽPAD/OSTA/STA, se společností ASEKOL a.s., uzavřené dne 20.02.2009

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
uzavřít Dodatek č. 6 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. 2009/256/OŽPAD/OSTA/STA, se společností ASEKOL a.s., uzavřené dne 20. 2. 2009, dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á
vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy
předložit Dodatek č. 6 starostce MČ Praha 4 k podpisu

T:  neprodleně

 

 

Předkladatel: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., uvolněný člen Rady MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout