M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-624/2021

ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy ze dne 1.8.1994, ve znění pozdějších dodatků č. 1 – 6, na pronájem nebytového prostoru č. 233 v domě č. p. 953, Za Zelenou liškou 1a, katastrální území Krč, Praha 4

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
zveřejnit na úřední desku městské části Praha 4 záměr změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy  ze dne 1.8.1994, ve znění pozdějších dodatků č. 1 – 6, na pronájem nebytového prostoru č. 233 v domě č. p. 953, Za Zelenou liškou 1a, katastrální území Krč, Praha 4, spočívající v souhlasu s postoupením nájemní smlouvy  ze dne 1.8.1994, ve znění pozdějších dodatků č. 1 - 6, ze stávajícího nájemce MUDr. Aleny Hrochové, IČ: 60449357, se sídlem xxxxxxxxxx, na nového nájemce – společnost MAX DENTAL CARE s.r.o., IČ: 119 06 235, se sídlem Praha 10, Záběhlice, 106 00, Jasmínová č. 2687/46 

II. u k l á d á
vedoucímu odboru obecního majetku
zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 30.10.2021

 

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout