M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 15. zasedání ze dne 21.08.2019
číslo 15R-643/2019

ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 2012/0965/OOM/RAD ze dne 16. 10. 2012, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené se společností Divadlo Na Jezerce s.r.o., IČ: 271 12 110 na pronájem nemovitostí v ul. Na Jezerce 1451/2a, vše katastrální území Nusle, Praha 4

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
zveřejnit na úřední desku městské části Praha 4 záměr změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 2012/0965/OOM/RAD ze dne 16. 10. 2012, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené se společností Divadlo Na Jezerce s.r.o., se sídlem Pod Vilami 772/26, Praha 4, IČ: 271 12 110 na pronájem movitých věcí a na pronájem pozemku
parc. č. 2386/1 a pozemku parc. č. 2387/2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 1451, Na Jezerce 2a, pozemku parc. č. 2987/2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če a pozemku parc. č. 2987/3, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če, vše katastrální území Nusle, Praha 4 spočívající v prodloužení doby nájmu o 10 let, tj. do 1. 1. 2031

II. u k l á d á
vedoucímu odboru obecního majetku
zajistit realizaci tohoto usnesení

  T:  30. 8. 2019

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Vytisknout