M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-625/2021

ke zveřejnění záměru změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 2017/0704/OOM/ZST uzavřené dne 16. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1, se společností PHG servis s.r.o., IČ: 049 19 661 – pronájem pozemku parc. č. 622 se stavbou č.p. 333, Svatoslavova 4 a pozemků parc. č. 623 a parc. č. 626, vše katastrální území Nusle, Praha 4

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
zveřejnit na úřední desku městské části Praha 4 záměr změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. 2017/0704/OOM/ZST uzavřené dne 16. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1, se společností PHG servis s.r.o., se sídlem Svatoslavova 333, Praha 4, IČ: 049 19 661 na pronájem pozemku parc. č. 622, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 333, Svatoslavova 4 a pozemku parc. č. 623, zahrada a parc. č. 626, zahrada, vše katastrální území Nusle, Praha 4, spočívající ve změně ujednání čl. VI. odst. 6.1. nájemní smlouvy, který bude nově znít takto: „6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 30. 6. 2034. Doba nájmu se prodlouží o 5 let za stejných podmínek sjednaných v nájemní smlouvě, pokud ani jedna ze smluvních stran písemně nesdělí protistraně, ve lhůtě nejpozději do 60 dnů před ukončením nájmu, že nemá zájem o prodloužení doby nájmu.“

II. u k l á d á
vedoucímu odboru obecního majetku
zajistit realizaci tohoto usnesení
 
  T:  29. 10. 2021

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout