M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 18. zasedání ze dne 13.10.2021
číslo 18R-626/2021

ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1647 v katastrálním území Nusle

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 1647 o výměře 658 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam., k.ú. Nusle, za minimální cenu 6.199.960 Kč, za podmínky složení jistoty ve výši 929.994 Kč, nejpozději v den podání nabídky.

II.  u k l á d á
 vedoucímu odboru obecního majetku
 zajistit realizaci tohoto usnesení.

 T: 31. 10. 2021

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 18.10.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout