M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-470/2021

ke zrušení usnesení č. 11R-373/2021 ze dne 2. 6. 2021 a k uzavření Smlouvy o spolupráci za účelem realizace interaktivní výstavy – „Od Pakulu ke Kongresáku“ v rámci oslav k 40 letům otevření Kongresového centra Praha – „KCP 40“ mezi městskou částí Praha 4 a společností Kongresové centrum Praha, a.s., IČ: 63080249, se sídlem: 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4.

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
1. zrušit usnesení č. 11R-373/2021 ze dne 2. 6. 2021

2. uzavřít Smlouvu o spolupráci za účelem realizace interaktivní výstavy – „Od Pakulu ke Kongresáku“ v rámci oslav k 40 letům otevření Kongresového centra Praha – „KCP 40“ mezi městskou částí Praha 4 a společností Kongresové centrum Praha, a.s.,
IČ: 63080249, se sídlem: 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4, dle přílohy usnesení.

II. u k l á d á
 vedoucí odboru kultury, sportu a dotační politiky
 předložit Smlouvu o spolupráci starostce MČ Praha 4 k podpisu 

 T: 30. 7. 2021

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout