M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 20. zasedání ze dne 30.10.2019
číslo 20R-882/2019

ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 8R-321/2019 ze dne 17. 4. 2019

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
zrušit usnesení Rady městské části Praha 4 č. 8R-321/2019 ze dne 17. 4. 2019 – zveřejňování dat na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy

II. u k l á d á
vedoucímu odboru obecního majetku
zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 29. 11. 2019

 

 

 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 04.11.2019 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout