M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-28/2019

ke vstupu do spolku Otevřená města

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í,
1. že městská část Praha 4 disponuje webovou aplikaci Rozklikávací rozpočet v rámci účetního programu Gordic, který běží na stránce http://rozpočet.praha.cz// a na který je odkaz z hlavního webu Prahy 4.
2. že členství ve spolku Otevřená města, z.s. stojí ročně 1,5 Kč na obyvatele, což pro rok 2019 činí cca 192,7 tis. Kč s tím, že poplatek bude pro rok 2019 ponížen na zbývající část roku.

II. s o u h l a s í,
aby se městská část Praha 4 stala členem spolku samospráv Otevřená města, z. s., a schvaluje jeho stanovy uvedené v příloze 1 tohoto usnesení,

III. u k l á d á
Radě městské části Praha 4
zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Příloha:

Vytisknout