M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 26.02.2020
číslo 4R-157/2020

ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Modřanská

Rada městské části Praha 4

I. k o n s t a t u j e, 
1. že samospráva Hlavního města Prahy, investor akce TSK a.s. ani projektant akce ing. arch. Tomáš Cach připravovanou akci místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Modřanská neprojednali s Městskou částí Praha 4, ani se o to nepokusili
2. že situace provozu autobusových linek MHD ve směru z Modřan ulicí Modřanskou k Barrandovskému mostu vinou častých kongescí, vyplývajících zejména z nedostatku kapacity křižovatek ulice Modřanské s Městským okruhem (rampy Barrandovský most a nájezd Jižní spojka) a s ulicí Údolní – U Kempinku, je nevyhovující a vede k návrhu vyhrazeného BUS pruhu v tomto směru

II. ž á d á
1. v souvislosti s návrhem řešení bodu I.2 tohoto usnesení, uvedeném v návrhu stanovení ze dne 29.1.2020, o přeřešení SSZ křižovatky Modřanská x Údolní – U Kempinku tak, aby dominantní (kapacitně výrazně převyšující) BUS doprava po Modřanské nebyla neúměrně brzděna submisivní (kapacitně výrazně slabší) tram dopravou zatahováním do a ze smyčky Nádraží Braník, jak se tomu děje v současnosti
2. dopracování podaného projektu tak, aby v souvislosti s navrženým řešením bodu I.2 tohoto usnesení nebyla automobilová osobní ani nákladní doprava z Modřanské směr centrum přenášena do souběžné komunikace Šífařská, komunikací V Náklích, Vltavanů a U Kempinku

III. z á s a d n ě  n e s o u h l a s í
1. se zrušením stanovené rychlosti v 70 km/hod. v žádné části úseku komunikace Modřanská, kde je dnes tato rychlost stanovena, v případě nezbytnosti s výjimkou v úseku zavedení BUS pruhu
2. se zřizování cyklopruhů v komunikaci Modřanská, protože po celé délce vede souběžně kvalitní cyklostezka plně uzpůsobená cyklodopravě (pokud by kapacita cyklostezky nepostačovala požaduje MČ Praha 4 vést případnou další cyklodopravu komunikacemi Šífařská, V Náklích, Vltavanů a U Kempinku)
3. se zrušením samostatného odbočovacího pruhu z ulice Modřanská do ulice Údolní ve směru do centra

IV. u k l á d á
vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy
1. zajistit podání námitek k návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Modřanská minimálně v rozsahu tohoto usnesení v řádném termínu 

T:  27.2.2020

2. předat toto usnesení příslušnému odboru MHMP, investoru akce TSK, projektantovi akce a radě HMP

T:  27.2.2020

 

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 03.03.2020 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout