M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 14. zasedání ze dne 21.07.2021
číslo 14R-474/2021

ke společnému prodeji pozemku parc. č. 2591 a části pozemku parc. č. 2592/1 označené dle GP č. 2775-142/2016 jako pozemek parc. č. 2592/5, vše v katastrálním území Krč

Rada městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í,
že záměr společného prodeje pozemku parc. č. 2591 a části pozemku parc. č. 2592/1 označené dle GP č. 2775-142/2016 jako pozemek parc. č. 2592/5, oba v k. ú. Krč, byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 od 5. 5. 2021 do 4. 6. 2021 pod č. ZP P 5/2021.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit společný prodej pozemku parc. č. 2591 o výměře 259 m², zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krč, za kupní cenu ve výši
1.815.590 Kč a části pozemku parc. č. 2592/1 označené dle GP č. 2775-142/2016 jako pozemek parc. č. 2592/5 o výměře 526 m2, zahrada, v k. ú. Krč, specifikované v příloze č. 1 tohoto usnesení, za kupní cenu ve výši 2.165.000 Kč, tj. celkem 3.980.590 Kč, kupujícímu – Bytovému družstvu “Pod krčským lesem 759/42“ se sídlem Pod Krčským lesem 759/42, Krč, 142 00 Praha 4, IČ 624 08 674.
První splátka kupní ceny bude uhrazena ve výši 796.154 Kč do 30 dnů od účinnosti kupní a zástavní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického a zástavního práva do katastru nemovitostí. Kupující bude zbytek kupní ceny ve výši 3.184.436 Kč splácet v pravidelných 239 měsíčních splátkách ve výši 13.324 Kč.
Po dobu splácení kupní ceny pozemku, tj. na 20 let, bude zřízeno zástavní právo a zákaz zatížení pozemků parc. č. 2591 a 2592/5 v k. ú. Krč, jako práva věcná. Zákaz zatížení zahrne závazek kupujícího, že se do úplného splacení kupní ceny zdrží všeho, čím by se zástava zhoršovala a čím by se zkracovalo zástavní právo prodávající vyplývající z této smlouvy. Zejména se zavazuje, že po dobu existence zajištěného dluhu předmět zástavy nezatíží věcným břemenem nebo zástavním právem se stejným nebo výhodnějším pořadím pro nový dluh nebo novým zástavním právem záměnou za zástavní právo zřízené kupní smlouvou.

III. u k l á d á
Bc. Michalu Hrozovi, místostarostovi MČ Praha 4
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 uvedený návrh dle bodu II. tohoto usnesení
k projednání

T.: září 2021

 
 

Předkladatel: Bc. Michal Hroza, místostarosta MČ Praha 4

Příloha:

Zveřejněno: 26.07.2021 – organizační odd. Dagmar Milerová
Vytisknout