M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

ZASTUPITELSTVO ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 4. zasedání ze dne 03.06.2019
číslo 4Z-16/2019

ke společnému prodeji id. 104/1871 pozemků parc. č. 2848/804, parc. č. 2848/805, parc.č. 2848/806, vše v katastrálním území Záběhlice

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. b e r e  n a  v ě d o m í,
že záměr prodeje id. 104/1871 pozemků parc. č. 2848/804, parc. č. 2848/805, parc. č. 2848/806, všechny v  k. ú. Záběhlice, byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4 od 9. 11. 2018 do 11. 12. 2018 pod č. ZP P 18/2018.

II. r o z h o d l o
schválit společný prodej id. 104/1871 pozemků parc. č. 2848/804 o výměře 5 m2, parc. č. 2848/805 o výměře 5 m2, parc. č. 2848/806 o výměře 11 m2, vše zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Záběhlice, kupujícímu panu B. Ř., nar. xx xx, trvale bytem J. Palacha xx , Šipší, 284 01 Kutná Hora, za kupní cenu v celkové výši 3.750 Kč. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů od účinnosti kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

III. s t a n o v í
platnost nabídky dle tohoto usnesení do 2. 6. 2020

 

 

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Vytisknout