M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 9. zasedání ze dne 03.05.2019
číslo 9R-345/2019

ke jmenování redakční rady měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák

Rada městské části Praha 4

I. o d v o l á v á
dosavadní redakční radu novin Tučňák jmenovanou usnesením Rady městské části Prahy 4 č. 1NR-2/2018 ze dne 28. 11. 2018 a 1R-1/2019 ze dne 16. 1. 2019

II. j m e n u j e
redakční radu měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák
ve složení:
Jiří Bigas
Irena Michalcová
Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. 
MUDr. Klára Cingrošová
PhDr. Petr Kučera
Mgr. Alžběta Rejchrtová
Mgr. Věra Marušiaková

T: 3.5.2019

 

 

Předkladatel: Ing. Zdeněk Kovářík, 1. místostarosta MČ Praha 4