M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 8. zasedání ze dne 30.03.2015
číslo 8R-194/2015

ke jmenování Mgr. Evy Šimkové, koordinátorem místní Agendy 21 a ke jmenování Mgr. Petra Štěpánka, CSc., odpovědným politikem místní Agendy 21

Rada městské části Praha 4

I.  r u š í

usnesení 7R-183/2015 ze dne 4. 3. 2015

 

II.  b e r e  n a  v ě d o m í,

aby MČ Praha 4 mohla realizovat kategorii D jako jedno z hodnotících kritérií místní Agendy 21, je z procesního hlediska nutné, aby Mgr. Eva Šimková, která již plní funkci koordinátora a Mgr. Petr Štěpánek, CSc., který již plní funkci odpovědného politika, byli do těchto funkcí jmenováni RMČ  Praha 4 a následně ZMČ Praha 4

 

III.  r o z h o d l a

jmenovat Mgr. Evu Šimkovou, koordinátorkou místní Agendy 21 a Mgr. Petra Štěpánka, CSc. odpovědným politikem pro místní Agendu 21

 

IV.  d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 4 jmenovat Mgr. Petra Štěpánka, CSc., odpovědným politikem místní Agendy 21

 

V.  u k l á d á

Mgr. Petru Štěpánkovi, CSc., starostovi MČ Praha 4

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 uvedený návrh dle bodu IV. tohoto usnesení k projednání

T: 13. 5. 2015
Předkladatel:  Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ Praha 4

Vytisknout